گلگشتی در آینه جام
32 بازدید
محل نشر: آینه پژوهش » آذر و دی 1369 - شماره 4 »(9 صفحه - از 32 تا 40)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
گلگشت و آینه جام نامهای دو کتابی است که حافظدوستان وعده انتشار آنها را از زمان برگزاری کنگره حافظ شنیده یا خوانده بودند و نشر آنها را انتظار می‏کشیدند.و اینک این دو کتاب از دو استاد بنام، بازار حافظپژوهی را رونق تازه‏ای بخشیده است. گلگشت-آن‏گونه که از عنوان فرعی آن برمی‏آید- بررسی و بحثی است که در شعر و اندیشه حافظ، فراهم آمده از بخشهای مستقلی که هر یک مقاله‏ای جدا به شمار می‏آید. شاید خواندنی‏ترین بخش کتاب، نخستین بخش آن باشد با عنوان چهره ممتاز حافظ.و پس از آن، دومین بخش با عنوان فهم زبان حافظ که با به شاهد آوردن نمونه‏هایی کارگشا از کتابهایی چون سمک عیار به فهم برخی از نکته‏های دیوان حافظ کمک می‏کند؛به ویژه آنچه درباره«چمن»، «درد کردن سخن»، «تادانی»آمده است.مقاله‏های طنبی و شاه‏نشین، دو یار زیرک و از باده کهن دومنی، ماجرا کردن و خرقه سوختن و باد جوی مولیان با همه اطناب و تفصیل شاید مملّ، تلاشهای ارجمندی است برای فهم سخن حافظ؛خاصه بحث ماجرا کردن که به گمانم بهترین و درست‏ترین تفسیر بیت معروف و بحث انگیز«ماجرا کم کن و...»را ارائه داده است.مقاله حافظ با یکی از پیران خانقاه‏ها که مقایسه‏ای است میان شعر حافظ و مرصادالعباد رازی، زیاده اطناب‏آمیز می‏نماید و در عین اطناب، کم‏فایده.زیرا بسیاری از مطالب عرضه شده،چیزهایی است عمومی و همگانی در همه متون منظوم و منثور صوفیانه، که جز در اندک مواردی کارگشای سخن حافظ نیستند. گلگشت روی هم کتابی مفید و خواندنی است؛اما ای کاش مؤلف محترم از اطناب و تفصیلی که بر همه کتاب و به ویژه بخشهایی از آن سایه افکنده می‏کاست.و به جای آنها به طرح بحثهای دیگری می‏پرداخت و بهره خواننده را می‏افزود.امیدواریم سلامتی و طول عمر این فرصت را برای استاد ریاحی فراهم سازد.اینک با دست‏مریزادی به جناب ایشان، به طرح چند نکته نقدی و تکمیلی می‏پردازیم؛آن هم درباره آنچه به زبان حافظ مربوط می‏شود.و از طرح اختلاف سلیقه‏هایی که درباره شخصیّت و اندیشه حافظ با گلگشت دارم، درمی‏گذرم. 1-ص 29.درباره عبارت«دیدم و...»در بیتهایی از دیوان حافظ چون: